Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej
Data ogłoszenia
2017-01-04
Termin składania dokumentów
2017-01-16
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe magisterskie

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • znajomość topografii Gminy Łęczna.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowego MS Office i Open Office, poczty elektronicznej MS Outlook,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax),
 • znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z interesantami,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

Znajomość przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23)
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
  z 2015 r. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987

z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)
 • statut Gminy Łęczna (Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej
  z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Łęczna),
 • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna (Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3155)
 • regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łęcznej (zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Łęcznej z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęcznej)
Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań własnych z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Łęczna,
 • nadzór nad zakładaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej,
 • opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym organizowanie i nadzorowanie ich odłowu,
 • realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczna,
 • utrzymanie terenów i urządzeń służący do rekreacji i zabawy,
 • remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Łęczna,
 • realizacja zadań zleconych w zakresie cmentarzy i grobów wojennych,
 • zezwolenia na krajowy drogowy przewóz osób,
 • lokalny transport zbiorowy,
 • nadzór nad przystankami komunikacji zbiorowej,
 • realizacja zadań Gminy Łęczna z zakresu gospodarki wodnej,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie koniecznej sprawozdawczości zgodnej z zakresem obowiązków.
Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie magisterskie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane własnoręcznie CV,
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dokumenty według uznania.
Warunki pracy

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym,
 • praca ma charakter pracy biurowej z elementami pracy w terenie,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 07:00-15:00, wtorki w godzinach 08:00-16:00).
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu grudniu 2016 r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej”.

Uwagi

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie , nie będą rozpatrywane.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.

W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Kuczyński
Dodano do BIP dnia 04-01-2017 14:27:41