Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
28-08-2013 Numer Sesji: 33
Data utworzenia
2013-09-05
Opis

Zatwierdzony porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII-ej Sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczna za I półrocze 2013r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna,

b)      sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej,

c)      ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty,

d)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021,

e)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2013 rok,

f)        wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy Łęczna do projektu pt. „Cyberkontakt – elektroniczna administracja na Lubelszczyźnie” w charakterze Partnera realizowanym w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”,

g)      rozpatrzenia skargi.

8. Wolne wnioski.

9. Sprawy organizacyjne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Kuźma Teodozja
Dodano do BIP dnia: 2013-09-05 14:39:53