Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej

Data ogłoszenia
2013-11-20
Termin składania ofert
2013-12-02 09:30
Treść
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek rejestrowanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1)      64.11.00.00-0 - usługi pocztowe

2)      64.11.20.00-4 - usługi pocztowe dotyczące listów

3)      64.11.30.00-1 - usługi pocztowe dotyczące paczek

4. Ilości zamawianych przesyłek pocztowych wskazane w Formularzu Cenowym są ilościami przewidywanymi, ustalonymi w oparciu o dotychczas wysyłane ilości przesyłek oraz zakładane zapotrzebowanie na usługi pocztowe w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości wysyłanych przesyłek pocztowych. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w takiej sytuacji będą zadeklarowane w ofercie ceny jednostkowe oraz ilości faktycznie wysłanych przesyłek pocztowych. Zmiana wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy dokonana w wyniku zmiany ilości faktycznie wysłanych przesyłek nie stanowi zmiany treści umowy ws. zamówienia publicznego.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 20-11-2013 11:18:32