Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Nabór na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy w Łęcznej

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej pl. Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2013-10-21
Termin składania dokumentów
2013-11-20
Wymagane wykształcenie
Wykształcenie wyższe
Wymagania związane ze stanowiskiem
1. Obywatelstwo polskie. 2.Wykształcenie wyższe, minimum 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. 3.Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. 4.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe. 5.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. 6.Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168). 7.Nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: 1.Bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, prawa pracy, samorządu terytorialnego i finansów publicznych. 2.Doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków i zadań realizowanych na stanowisku, którego nabór dotyczy. 3.Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. 4.Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków programów krajowych.
Zakres obowiązków
1.Praca ma charakter pełnoetatowy, przewidywane zatrudnienie od dnia 01.01.2014r. 2.Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. 3.Organizowanie pracy Ośrodka poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności. 4.Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 5.Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza. 6.Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łęcznej dotyczących działalności Ośrodka. 7.Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów społecznych. 8.Przygotowywanie i składanie informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka. 9.Dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników. 10.Realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy.
Wymagane dokumenty
1.List motywacyjny. 2.Życiorys (CV). 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy i przebieg zatrudnienia. 4.Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe oraz dotyczące karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i faktu czy aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne. 5.Życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm)”. 6.Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Warunki pracy
Praca ma charakter pełnoetatowy, przewidywane zatrudnienie od dnia 01.01.2014r.
Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 listopada 2013r. włącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5 pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej”.
Uwagi
1.W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzanym naborem prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego. 2.Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie i miejscu naboru. 3.Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4.

Wybrany kandydat
Ewa Studzińska

Uzasadnienie wyboru
Informujemy ,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej wybrano: 1. Panią Ewę Studzińską zam. Łęczna Uzasadnienie wyboru: Pani Ewa Studzińska spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, spełniła oczekiwania pracodawcy i w toku prowadzonego naboru wykazała się najlepszym przygotowaniem.
Ewa Studzińska

Na stanowisko wpłynęło 6 ofert

Pięć ofert spełniało wymagania formalne

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Renata Wójtowicz
Dodano do BIP dnia 21-10-2013 07:51:17