Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Zadania i kompetencje

 

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, postanowień i innych decyzji kierowniczych oraz poleceń służbowych.

Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.

Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy sprawowanie funkcji organu administracji publicznej I instancji w sprawach należących do jego kompetencji rozstrzyganych w formie decyzji indywidualnych oraz kierownika Urzędu, a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,


2) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,


3) wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia,


4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,


5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,


6) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,


7) organizowanie wykonywania uchwał Rady Miejskiej,


8) przedkładanie na sesje Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,


9) reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,


10) odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,


11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,


12) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i jednostek komunalnych,


13) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,


14) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,


15) załatwianie wniosków oraz interpelacji radnych, posłów i senatorów,


16) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,


17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


18) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu,


19) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,


20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Burmistrza


21) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),


22) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień,


23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział