Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Informacje osobowe

mgr Leszek Włodarski - Burmistrz Łęcznej
 • Data urodzenia:
  12.08.1978 r.
 • Wykształcenie:
  wyższe pedagogiczne
 • Doświadczenie zawodowe:
  - Dyrektor w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej
  - Wicedyrektor w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej w latach 2009-2013

 • Zainteresowania:
  - Podróże
  - film
  - aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Stan rodzinny:
  - żonaty, dwoje dzieci
 
Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.00-15.00, wtorek - 8.00-16.00)

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy sprawowanie funkcji organu administracji publicznej I instancji w sprawach należących do jego kompetencji rozstrzyganych w formie decyzji indywidualnych oraz kierownika Urzędu, a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
3) wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
6) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
7) organizowanie wykonywania uchwał Rady Miejskiej,
8) przedkładanie na sesje Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,
9) reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
10) odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,
11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
12) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i jednostek komunalnych,
13) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,
14) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
15) załatwianie wniosków oraz interpelacji radnych, posłów i senatorów,
16) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu,
19) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Burmistrza
21) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
22) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień,
23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział