Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Formularz kontaktowy


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Urząd Miasta Łęczna reprezentowany przez Burmistrza (adres: 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 5, email info@um.leczna.pl, nr telefonu 081 535 86 00).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu komunikacji elektronicznej za pomocą wiadomości email.
  3. Okres przechowywania Pana/Pani danych uzależniony jest nadanej im kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt określonym przepisem prawa.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
  8. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.