Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin.

Rada Miejska liczy 21 członków, którzy rozpatrują i rozstrzygają w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.