Dostawa kruszywa mineralnego drogowego na remont drogi działka nr 12 położonej w obrębie wsi Karolin

Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert
2020-10-21 09:30
Treść

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa mineralnego drogowego na remont drogi działka nr 15 położonej w obrębie wsi Karolin - kruszywo drogowe mineralne o uziarnieniu 0 - 31,5 mm do kwoty - 1.761,78 zł. brutto,

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 14.21.22.00-2.

3. Dostawa kruszywa drogowego będzie się odbywała samochodami ciężarowymi pojedynczymi z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej (w tym przy użyciu samochodów o ład. 3,5t) wyposażonej w urządzenie do równomiernego rozładunku w czasie ruchu pojazdu do uzyskania średniej grubości 0-10cm na szerokości skrzyni ładunkowej. Minimalna ilość dostawy wynosi 3,5Mg a maksymalna do 20Mg.

4. Przed rozpoczęciem dostawy i po jej zakończeniu (opróżnieniu środka transportu z kruszywa drogowego) Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego jest zobowiązany każdorazowo dokonać ważenia środka transportu przewożącego kruszywo drogowe.

5. Wynik poszczególnego ważenia tj. z załadunkiem i po rozładunku ma być potwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego.

6. Różnica pomiędzy wagą środka transportu z kruszywem drogowym, a masą środka transportu będzie przyjęta jako ilość - liczona w Mg – kruszywa drogowego dostarczonego do naprawy nawierzchni dróg.

7. Lokalizacja wagi na terenie gminy Łęczna.

8. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).

9. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.

Uwaga: Ze względu na specyfikę dostaw tj. charakterystyka i tonaż dróg, dostawy będą odbywały się samochodami ciężarowymi pojedynczymi z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej o ładowności od 3,5t do 20t wyposażonej w urządzenie do równomiernego rozładunku w czasie ruchu pojazdu.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 12-10-2020 12:04:58