Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Łęcznej

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej pl. Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2016-03-02
Termin składania dokumentów
2016-03-14
Wymagane wykształcenie

Co najmniej średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienaganna opinia
 • dobra kondycja i predyspozycje fizyczne
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • strażnikiem miejskim może być osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadowym za ścigane z oskarżeni publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • bardzo dobra znajomość topografii miasta i gminy
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbycia szkolenia lub potwierdzenie posiadanych kwalifikacji z zakresu przeszkolenie określonego w Ustawie o strażach miejskich/gminnych
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe,predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa
 • doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i /lub porządku publicznego
 • znajomość języków obcych umożliwiającą co najmniej podstawową komunikację ustną
 • sumienność,odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w grupie, komunikatywność
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • odporność na stres i trudne sytuacje w działaniu
 • dyspozycyjność
 • terminowość ,cierpliwość, kreatywność
 • znajomość sztuk walki,odbyte kursy samoobrony.

Znajomość przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych( Dz U. 2013, poz.1383 z poźn. zm.)
 • ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515 z poźn. zm.)
 • ustawa z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.z 2014r.,poz.1202 z poźn. zm
 • ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2016r poz. 250
 • uchwała Nr XXVI/170/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna (Dz.Urz.Woj.Lub z 2013,poz.480)
 • ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U z 2015 poz.1094 z poźn. zm)
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r.kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2013 poz. 395 z poźn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012,poz.1137 z późn. zm.)
Zakres obowiązków

 

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego
 • czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 • współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa,katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub na policje
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi UM w Łęcznej
 • ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności w zakresie prowadzenia handlu obnośnego,obwoźnego i na targowisku
 • udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych
 • współdziałanie z innymi organami kontroli
 • okresowa obsługa stanowiska monitorowania miasta systemem kamer.
Wymagane dokumenty
 • kopie potwierdzające wykształcenie
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane własnoręcznie cv
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • cv i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002. Nr 101, poz. 926 z poźn . zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej: wpis w książeczce o przeniesieniu do rezerwy lub niepodleganiu obowiązkowi służby wojskowej,ewentualnie zaświadczenie z WKU stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn),
 • kopia dokumentu prawo jazdy
 • inne dokumenty według uznania,
Warunki pracy
 • praca w systemie zmianowym- 2 zmiany
 • w pełnym wymiarze czasu pracy,40 godzin tygodniowo
 • zdarzać się może konieczność pracy w godzinach nadliczbowych (mogą obejmować dni wolne od pracy i dni świąteczne)
 • w pracy na tym stanowisku występuje wysiłek fizyczny jak i umysłowy,praca samodzielna i w zespole, narażona na szczególne obciążenie psychiczne,wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku, praca na terenie Łęcznej i Gminy, wykonywania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, praca może być wykonywana z wykorzystywaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 • w zmiennych warunkach atmosferycznych, w trakcie wykonywania zadań
 • na tym stanowisku mogą występować czynniki biologiczne min. takie jak: wirus grypy, wirus wścieklizny, wirus kleszczowego zapalenia mózgu,praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.
 • Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o stażach gminnych ( miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu lutym 2016r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 marca 2016r.wlącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5 pok. Nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”.

Uwaga-ważne !

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych
w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.”

Uwagi

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Łukasz Trojanowski
Dodano do BIP dnia 02-03-2016 09:52:34