Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko ds. dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej pl. Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2016-07-21
Termin składania dokumentów
2016-08-01
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość obsługi aplikacji Źródło,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w związku z realizacją zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, obsługi wyborów,
 • umiejętność obsługi komputera , w tym pakietu biurowego MS Office, Open Office, poczty elektronicznej MS Outlook,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax),
 • znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

Znajomość przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. poz.391)
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz.722)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.)
Zakres obowiązków
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • weryfikacja kompletności wniosku,
 • sprawdzanie danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w stosownych bazach danych oraz dokumentach źródłowych,
 • wprowadzenie wniosku do systemu RDO (przy użyciu aplikacji Źródło),
 • odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,
 • wprowadzenie nowo przyjętych dowodów do systemu (RDO),
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • unieważnienie dowodów osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zakładanie, uzupełnianie koperty dowodowej mieszkańca,
 • prowadzenie korespondencji z innymi jednostkami (Urzędy, Policja, Konsulaty, itp.),
 • udostępnianie informacji z zakresu wydanych i unieważnionych dowodów osobistych podmiotom uprawnionym,
 • wydawanie zaświadczeń dot. dowodów osobistych,
 • obsługa korespondencji w systemie el-Dok,
 • sporządzanie statystyk z wykonanych na stanowisku czynności,
 • zastępowanie pracownika na stanowisku ds. ewidencji ludności,
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez przełożonych spraw związanych z wyborami (do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, samorządowymi), referendami i powszechnym spisem ludności.
Wymagane dokumenty
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane własnoręcznie CV,
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 • dokument potwierdzający staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej w pełnym wymiarze czasu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dokumenty według uznania.
Warunki pracy
 • praca w systemie jednozmianowym,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 07:00-15:00, wtorki w godzinach 08:00-16:00).
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu czerwcu 2016 r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych"

Uwagi

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie , nie będą rozpatrywane.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.

Załączniki
 • pdf pobrano: 241 razy

 • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Łukasz Trojanowski
  Dodano do BIP dnia 21-07-2016 14:05:39