Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2018-05-24
Termin składania dokumentów
2018-06-05
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi aplikacji Źródło,
 • znajomość zagadnień z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera , w tym pakietu biurowego MS Office, Open Office, poczty elektronicznej MS Outlook,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax),
 • znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres

Znajomość przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz.1464)
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.)
Zakres obowiązków

Paca polega na realizacji zadań gminy z zakresu ewidencji ludności  oraz dowodów osobistych przy użyciu elektronicznego zapisu danych i systemem tradycyjnym:

 • prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności PESEL, w rejestrach mieszkańców-zameldowanie na pobyt stały, na pobyt czasowy, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu poza granice kraju, powrót do kraju
 • sprawdzanie z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą danych zawartych w rejestrze PESEL,
 • usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL,
 • prowadzenie korespondencji z innymi jednostkami ( Urzędy. Policja, Konsulaty, itp.),
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dot. wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie statystyk z wykonanych na stanowisku czynności,
 • wydawanie zaświadczeń dot. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • unieważnianie dowodów osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udostępnianie informacji z zakresu ewidencji ludności oraz wydanych i unieważnionych dowodów  osobistych podmiotom uprawnionym,
 • obsługa korespondencji w systemie el-Dok.


 Zakres obowiązków nieregulowanych:

 • obsługa wyborów, referendów, powszechnych spisów ludności
 • archiwizacja dokumentów z ewidencji ludności  oraz dowodów osobistych
 • zastępowanie innych pracowników Referatu w czasie ich nieobecności.
Wymagane dokumenty
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisane własnoręcznie CV,
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie  pracy na stanowisku urzędniczym 
 • inne dokumenty według uznania
Warunki pracy
 • praca w systemie jednozmianowym,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 07:00-15:00, wtorki w godzinach 08:00-16:00),
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Urzędu Plac Kościuszki 5,
 • prac w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt z klientami
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu kwietniu 2018r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 05 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji ludnosci”.

Uwagi

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych
w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Renata Wójtowicz
Dodano do BIP dnia 24-05-2018 14:53:19