Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. płac w Referacie Finansowym

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania dokumentów
2018-12-21
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie minimum rocznego stażu pracy na stanowiskach związanych z naliczeniem wynagrodzeń pracowniczych i innych należności związanych ze stosunkiem pracy – rachubą płac, przynajmniej w wymiarze ½ lub
 • posiadanie minimum rocznego stażu pracy na stanowiskach ds. kadr, przynajmniej
  w wymiarze ½ etatu,
 • biegła obsługa komputera, w tym umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,
 • umiejętność sporządzania deklaracji do ZUS, do Urzędu Skarbowego – PIT,
 • umiejętność sporządzania dokumentów rozliczeniowych (pracowniczych) do ZUS,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie obowiązków płatnika składek,
 • znajomość innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS Office, Open Office, poczty elektronicznej MS Outlook,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax),
 • znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • mile widziane przebyte dodatkowe szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu kadry
  i płace,
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem płacowym,
 • umiejętność bezkonfliktowego działania,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Znajomość przepisów prawa:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67),
 • Ustawa z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.)
Zakres obowiązków
 1. naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łęcznej
 2. naliczanie zasiłków chorobowych,
 3. naliczanie wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 4. naliczanie diet dla radnych,
 5. naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 6. naliczanie nagród uznaniowych, jubileuszowych, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych i rentowych,
 7. sporządzanie listy do wypłaty powyższych należności,
 8. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie wynagrodzeń,
 9. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłków chorobowych,
 10. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik,
 11. prowadzenie rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 12. sporządzanie i  elektroniczne przesyłanie rocznych dokumentów informacyjnych – PIT do Urzędu Skarbowego,
 13. archiwizacja dokumentów,
 14. zastępowanie innych pracowników Referatu w czasie ich nieobecności.

 

 

Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny, podpisany własnoręcznie,
 2. CV podpisane własnoręcznie,
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzory ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8),
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
 10. CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami
 11. 11)  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 12. 12) Kserokopia dokumentu/ów potwierdzających posiadanie minimum rocznego stażu pracy na stanowiskach związanych z naliczeniem wynagrodzeń pracowniczych
 13. i innych należności związanych ze stosunkiem pracy – rachubą płac, przynajmniej w wymiarze ½ lub
 14. 13)  Kserokopia dokumentu/ów potwierdzających posiadanie minimum rocznego stażu pracy na stanowiskach ds. kadr, przynajmniej w wymiarze ½ etatu,
 15. 14) Inne dokumenty według uznania potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań.

 

Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie jednozmianowym,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 07:00–15:00, wtorki w godzinach 08:00–16:00),
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,
 • praca w budynku Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 5,
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt z innymi pracownikami.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu listopadzie 2018 r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac w Referacie Finansowym”

Uwagi

Niekompletne oferty, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Renata Wójtowicz
Dodano do BIP dnia 10-12-2018 15:48:15