Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2019-04-08
Termin składania dokumentów
2019-04-23
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe preferowane administracyjne
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej (praca zawodowa, staż absolwencki)
 • nieposzlakowana opinia
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów el-Dok
 • umiejętność obsługi platformy e-PUAP
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS Office oraz poczty elektronicznej
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (skaner, drukarka, kserokopiarka, fax)
 • znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z interesantami
 • dyspozycyjność
 • radzenie sobie ze stresem

Znajomość przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.)
 • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.1000)
 • uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 2108 z póź.zm.)
 • Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Łęcznej z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęcznej z póź.zm
Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestracja w systemie el-Dok i rozdzielanie korespondencji przychodzącej do załatwienia właściwym stanowiskom pracy,
 • obsługa korespondencji wpływającej drogą elektroniczną,
 • wysyłka korespondencji wychodzącej, przesyłek i paczek,
 • przydzielanie korespondencji i współpraca z gońcami,
 • sporządzanie rozliczeń z wysyłki korespondencji,
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie do właściwych komórek Urzędu Miejskiego,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
 • przygotowywanie do wywieszenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy informacji i ogłoszeń urzędowych, aktualizacja informacji na wewnętrznych tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie sekretariatu w czasie nieobecności pracownika,
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez przełożonych spraw związanych z wyborami (do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, samorządowymi), referendami i powszechnym spisem ludności,
 • okazjonalnie- obsługa gminnych uroczystości i imprez promocyjnych.
Wymagane dokumenty

1)        List motywacyjny, podpisany własnoręcznie,

2)        CV podpisane własnoręcznie,

3)        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)        Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5)        Inne dokumenty według uznania potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań.

6)        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)        Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)        Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)    Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzory ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8),

12)    CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 992),

Warunki pracy
 • praca w systemie jednozmianowym,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 07:00–15:00, wtorki w godzinach 08:00–16:00),
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,
 • praca w budynku Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 5,
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt z innymi pracownikami.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu marzec 2019 r. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM Łęczna, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, pok. nr 8 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym".

Uwagi

Niekompletne oferty, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Monika Medyńska
Dodano do BIP dnia 08-04-2019 11:28:20