Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy Rynku II

Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert
2020-05-20 09:30
Treść
 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Rynek II w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej na działkach nr 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857.

 2. Charakterystyka budynku:

  − długość – 28,30 m,

  − szerokość – 12,64 m,

  − wysokość – 11,06 m,

  − powierzchnia zabudowy – 315,35 m2,

  − powierzchnia użytkowa     – 913,85 m2,

  − kubatura budynku – 2929,22 m3.

 3. Zakres robót obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących, przylegających do siebie budynków, (w ramach rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie odkrywkowe dla sprawdzenia ewentualnej obecności występowania niezainwentaryzowanych piwnic),

 • budowę nowego podpiwniczonego budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym z utwardzeniem terenu podwórka,

 • wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod-kan, solarnej, c.o, gazowej z kotłownią gazową, klimatyzacji i wentylacji,

 • wykonanie przyłącza wodociągowego,

 • dostawę i montaż budek lęgowych.

  Zakres robót szczegółowo opisano w projekcie budowlanym-wykonawczym i SST.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Projekcie  budowlano - wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących podstawę informacyjną.

  5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II Etap”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna, działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim z dnia 10.01.2019 r., nr RPLU.13.03.00-06-0011/17-00.

  6. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 

  7. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt.

  8. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie  przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
  i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

  9. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych, 45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 09331100 9, Kolektory słoneczne do produkcji ciepła, 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania, 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe, 45331210-1  Instalowanie wentylacji, 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg. 

  Wymagania w zakresie zatrudnienia:

 1. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)  osób wykonujących niżej wymienione czynności:

  - czynności związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych, ziemnych
  i transportem materiałów na budowie,

  - czynności związane z wykonywaniem robót konstrukcyjnych budowlanych,

  - czynności związane z wykonywaniem robót wykończeniowych,

  - czynności związanie z wykonywaniem robót sanitarnych,

  - czynności związane z wykonywaniem robót elektrycznych,

  - czynności związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

 2. Obowiązek określony w pkt. 1) dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego obowiązku przez Podwykonawców.

 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego
  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę oraz dokument ZUS (RMUA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje karę określoną w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
  o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  Uwagi:

  1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  1).    Kosztorysy ofertowe stanowiące podstawę informacyjną,

  2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
  i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy.

  2. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 28-04-2020 13:33:25