Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.798.715,44 PLN.

Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert
2020-10-23 09:30
Treść

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie do 4.798.715,44 PLN (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych i 44/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2020 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów wraz z obsługą tego kredytu w okresie od podpisania umowy do 15.08.2026 roku.

2.    Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2026 roku.

3.    Spłata kapitału będzie następowała w złotych polskich w ratach, według następującego harmonogramu:

w dniu 28.02.2021 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.03.2021 roku - 200.000,00 PLN

w dniu 30.04.2021 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.05.2021 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.06.2021 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.11.2021 roku -   45.715,44 PLN

w dniu 28.02.2022 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.07.2022 roku - 100 000,00 PLN

w dniu 31.08.2022 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.10.2022 roku - 100 000,00 PLN

w dniu 30.11.2022 roku - 134.852,93 PLN

w dniu 31.03.2023 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.04.2023 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.05.2023 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.08.2023 roku -   71.063,59 PLN

w dniu 29.02.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.03.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.04.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.05.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.06.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.07.2024 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.08.2024 roku - 300.000,00 PLN

w dniu 30.09.2024 roku - 191.700,96 PLN

w dniu 28.02.2025 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.03.2025 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.04.2025 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.05.2025 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.06.2025 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.07.2025 roku - 400.000,00 PLN

w dniu 31.08.2025 roku - 400.000,00 PLN

w dniu 30.09.2025 roku - 253.853,09 PLN

w dniu 28.02.2026 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.03.2026 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.04.2026 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.05.2026 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 30.06.2026 roku - 100.000,00 PLN

w dniu 31.07.2026 roku - 101.529,43 PLN

4.    Spłata rat odsetkowych będzie następowała w okresach kwartalnych do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu obrachunkowego (kwartału kalendarzowego), za który zostały naliczone odsetki.

5.     Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić jedynie koszty oprocentowania zmienne, obliczane dla każdego kwartalnego okresu obrachunkowego jako suma wysokości stawki WIBOR 3M według notowania z pierwszego dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego i marży banku, stałej w całym okresie kredytowania (WIBOR 3M + marża banku). Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień uruchomienia kredytu (I transzy kredytu) a ostatnim dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień 31.12.2020 roku. Kolejne okresy obrachunkowe będą pokrywać się z kwartałami kalendarzowymi.

6.     Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni zaś rok 365 lub w przypadku roku przestępnego 366 dni.

7.     Bank zobowiązany będzie o informowaniu pisemnie lub faksem Gminy o wysokości naliczonych odsetek w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym planowana jest spłata odsetek.

8.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem terminów określonych w harmonogramie spłaty, określonym w pkt 3 bez wcześniejszego powiadomienia Banku o planowanym terminie spłaty.

9.     Zamawiający zastrzega możliwość spłaty całego kapitału przed upływem terminu kredytowania, terminu spłaty rat kapitałowych, tj. przed 31.07.2026 roku.

10.  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66113000 - 5 Usługi udzielania kredytu.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 09-10-2020 10:13:48