Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Otwarty nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze-KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁĘCZNEJ

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania dokumentów
2019-06-21
Wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. 5-letni letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w urzędach administracji państwowej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
 2. posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 8. wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych w tym finansowanie zadań oświatowych, znajomość przepisów Karty Nauczyciela, przepisów prawa oświatowego,  prawa administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych.

  Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, znajomość komputera / Windows, MS-Office, Excel;
  2. znajomość obsługi komputerowego oprogramowania Vulcan,
  3. predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, kreatywność, konsekwentność i obowiązkowość przy wykonywaniu zadań, umiejętność zarządzania zespołem;
  4. dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku
   
  Znajomość przepisów prawa:
   
  1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
  2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)
  3. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

  -  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000);

  4. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457);

  5. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);

  6. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);

  7. uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 2108 z póź.zm.);

  8. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

  9. ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203);

  10. ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.2019 poz.409  póż.zm.);

  11. ustawa o informacji oświatowej Dz.U. z 2018r. poz.1900);

  12. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 8690.

Zakres obowiązków
 1. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników Zespołu Szkół i Przedszkoli w Łęcznej;
 2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zespołu, nadzorowanie i koordynowanie ich pracy;
 3. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego;
 4. gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkoli i ich obsługa administracyjna;
 5. fachowe doradztwo dotyczące planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego, projektu planu finansowego szkół i przedszkoli zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych i według wskazówek Rady Miejskiej, Burmistrza, dyrektorów szkół i przedszkoli;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących wykonywania remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 7. obsługa organizacyjna, kadrowa,  i finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę;
 8. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 9. udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej oraz prowadzenie  Biuletynu Informacji Publicznej;
 10. postępowania w sprawach awansu zasadowego nauczycieli;
 11. współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie w sprawie szkolnictwa na terenie gminy;
 12. wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzania dochodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym dotyczącym placówek oświatowych;
 13. sprawdzanie pod względem zgodności z prawem statutów placówek, arkuszy organizacji pracy oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych;
 14. organizacja dowozu dzieci do szkół;
 15. przygotowywanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie funkcjonowania oświaty);
 16. przekazywanie niezbędnych informacji dyrektorom placówek wynikających z rozstrzygnięć organu prowadzącego oraz nadzór nad ich realizacją;
 17. udzielanie dotacji dla szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez inne organy niż gmina.

 

Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 2. CV podpisane własnoręcznie;
 3. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje;
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy – do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8);
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne                przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8);
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 11. CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


 12. inne dokumenty według uznania.
Warunki pracy

Miejsce pracy – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 24.

Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin.

Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin.

praca przy komputerze o charakterze administracyjno–biurowym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2019r.r. wynosi co najmniej  6 %.

Miejsce składania dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na kancelarii Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej: do dnia 21 czerwca 2019r. do godz.10.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi
 1. w celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego;
 2. oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego naboru muszą być podpisane własnoręcznie;
 4. dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru (rekrutacji), zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 5. dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w naborze, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone po tym terminie.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Plac Kościuszki 5.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Monika Medyńska
Dodano do BIP dnia 06-06-2019 07:48:04