UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ŁĘCZNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ STOWARZYSZENIEM NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW „PRZYJAZNA SZKOŁA” W ZOFIÓWCE

Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert
2019-12-16 12:00
Treść

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Łęczna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” w Zofiówce.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

 - od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 - przedmiotów szklanych od stłczenia,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnośi cywilnej,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

zgodnie z warunkami okreśonymi w załązniku 1a do SIWZ.

PAKIET II

Ubezpieczenie człnków Ochotniczych Straży Pożrnych Gminy Łęzna .

Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1b do SIWZ 

PAKIET III

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Łęczna.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) ubezpieczenie Assistance,

5) ubezpieczenie Zielona Karta.

Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1c SIWZ.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 29-11-2019 12:55:18