Przebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim.

Data ogłoszenia
2020-05-08
Termin składania ofert
2020-06-01 09:30
Treść

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim o długości 3 521,00 m i szerokości od 4-4,50 m, docelowo droga ma posiadać szerokość 5,00 m na całej długości. Droga planowana do przebudowy zlokalizowana jest wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej oraz terenów użytkowanych rolniczo i zapewnia bezpośrednia obsługę komunikacyjną działek.

2. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące roboty:

- zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi gminnej po istniejąej trasie wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy kruszywem.

- podbudowa przebudowywanej drogi zostanie wykonana, poprzez wykonanie poszerzeńistniejąej konstrukcji, doziarnienia i wykonania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – cementowej MMC metodąrecyklingu wgłęnego – metoda przebudowy dróg w dół.

- w ramach przebudowy planuje sięwykonanie koniecznych poszerzeńi dodatkowej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego. Na drodze po wykonaniu wzmocnienia podbudów należ wykonaćwarstwęwiążąąi śieralnąz betonu asfaltowego.

- na całm zakresie wykonaćutwardzone pobocza szer. 0,75 m z kruszywa.

3. Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załązonym Projekcie budowlano - wykonawczym, szczegółwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiąych podstawęinformacyjną.

4. Przedmiot zamówienia realizowany bęzie w ramach projektu pn. „rzebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim”. Umowa nr 248 z WojewodąLubelskim z dnia 27.04.2020 o dofinansowanie ze śodków Funduszu Dróg Samorząowych.

5. Obowiąki Wykonawcy zwiąane z wykonaniem przedmiotu zamówienia okreśa projekt umowy. Dokłdne zapoznanie sięz projektem umowy jest konieczne dla włśiwego przygotowania oferty.

6. Wykonawca jest obowiąany sporzązićpowykonawcząinwentaryzacjęgeodezyjnąz zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośodku Dokumentacji Geodezyjnej na włsny koszt.

7. Zamawiająy informuje, ż wskazane w SIWZ i w załąznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źódł lub szczególne procesy, który charakteryzująprodukt lub usłgędostarczanąprzez konkretnego Wykonawcę nie mająna celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Zamawiająy dopuszcza rozwiąanie równoważe pod warunkiem, ż bęąone posiadał nie gorsząwłśiwośći jakośćw stosunku do opisywanej. Zamawiająy informuje, ż w przypadkach, w których wskazałw SIWZ i w załąznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówieńpublicznych dopuszcza rozwiąania równoważe opisywanym. Wykonawca, który powołje sięna rozwiąania równoważe opisywane przez Zamawiająego, jest zobowiąany wykazać ż oferowane przez niego dostawy, usłgi lub roboty budowlane spełiająwymagania okreśone przez Zamawiająego w SIWZ i w załąznikach do SIWZ. Za produkt równoważy Zamawiająy uzna jedynie taki, który ma tożame lub nie gorsze parametry jakośiowe i użtkowe w stosunku do opisanego.

8. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słwniku ZamówieńCPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Wymagania w zakresie zatrudnienia:

1) Zamawiająy w okresie realizacji zamóienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcęlub Podwykonawcęna umowęo pracęw sposó okreśony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z póź. zm.) osó wykonująych niżj wymienione czynnośi:

- czynnośi zwiąane z wykonywaniem robó ziemnych i transportem materiałó budowlanych na budowie,

- czynnośi zwiąane z rozkłdaniem i zagęzczaniem kruszyw,

- czynnośi zwiąane z wykonywaniem prac brukarskich i ogónobudowlanych,

- czynnośi zwiąane z rozkłdaniem i wałwaniem masy bitumicznej.

2) Obowiąek okreśony w pkt. 1) dotyczy takż Podwykonawcó. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego obowiąku przez Podwykonawcó.

3) W trakcie realizacji zamóienia zamawiająy uprawniony jest do wykonywania czynnośi kontrolnych wobec Wykonawcy odnośie spełiania przez wykonawcę lub podwykonawcęwymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracęosó wykonująych wskazane w pkt. 1) czynnośi. Zamawiająy uprawniony jest w szczegónośi do:

a. żąania ośiadczeńi dokumentó w zakresie potwierdzenia spełiania ww. wymogó i dokonywania ich oceny,

b. żąania wyjaśieńw przypadku wąpliwośi w zakresie potwierdzenia spełiania ww. wymogó,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania śiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamóienia na każe wezwanie zamawiająego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłż zamawiająemu wskazane poniżj dowody w celu potwierdzenia spełienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonująych wskazane w pkt. 1 czynnośi w trakcie realizacji zamówienia:

a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonująych czynnośi, któych dotyczy wezwanie zamawiająego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczegónośi: dokłdne okreśenie podmiotu skłdająego ośiadczenie, datęzłżnia ośiadczenia, wskazanie, ż objęe wezwaniem czynnośi wykonująosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracęwraz ze wskazaniem liczby tych osó, rodzaju umowy o pracęi wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złżnia ośiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poświadczon ąza zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracęoraz dokument ZUS (RMUA) osó wykonująych w trakcie realizacji zamóienia czynnośi, któych dotyczy ww. ośiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umó powinna zostaćzanonimizowana w sposó zapewniająy ochronędanych osobowych pracownikó, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegónośi bez imion, nazwisk, adresó, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracęi wymiar etatu powinny być możiwe do z identyfikowania.

5) Z tytuł niespełienia przez wykonawcęlub podwykonawcęwymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracęosó wykonująych wskazane w pkt. 1 czynnośi zamawiająy przewiduje karęokreśonąw umowie. Niezłżnie przez wykonawcęw wyznaczonym przez zamawiająego terminie żąanych przez zamawiająego dowodó w celu potwierdzenia spełienia przez wykonawcęlub podwykonawcęwymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracętraktowane bęzie jako niespełienie przez wykonawcęlub podwykonawcęwymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracęosó wykonująych wskazane w pkt. 1 czynnośi.

6) W przypadku uzasadnionych wąpliwośi co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcęlub podwykonawcę zamawiająy moż zwróićsięo przeprowadzenie kontroli przez PańtwowąInspekcjęPracy.

Uwagi:

1. Wraz z ofertąWykonawca zobowiąany jest złżyć:

1). Kosztorysy ofertowe stanowiąe podstawęinformacyjną,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglęniająy ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załąznik nr 8 do SIWZ i który stanowiłbęzie nierozłąznączęśćzawartej umowy.

3) Wykonawca jest obowiąany sporzązić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośodku Dokumentacji Geodezyjnej na włsny koszt.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 08-05-2020 13:01:38