Usunięcie wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku w ramach Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej

Data ogłoszenia
2019-01-30
Termin składania ofert
2019-02-07 09:30
Treść
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia wyrobów zawierających azbest
  z elewacji budynku w ramach Termomodernizacji  Szkoły Podstawowej Nr 2
  w Łęcznej.

 2. W ramach zamówienia należy:

  1) Zdemontować płyty cementowo – azbestowe faliste z elewacji budynku w ilości 1080,00m2,

  2) Ułożyć zdemontowane płyty na paletach dostarczonych przez wykonawcę oraz zabezpieczyć folią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  3) Przewieźć i przekazać zabezpieczone wyroby zawierające azbest na składowisko materiałów niebezpiecznych.

  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami:

  1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21
  z późn. zm.).

  2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

  3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119 z późn. zm.).

  4) Ustawą z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169).

  5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
  w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

  6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
  z późn. zm.).

  7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
  z 2014 r., poz. 1976).

  8) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
  z późn. zm.).

  4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim z dnia 20.12.2017 r., nr RPLU.05.02.00-06-0076/16-00.

  5. Przedmiotowe roboty zostaną wykonane na podstawie dostarczonego prze Zamawiającego Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w obiektach zawierających azbest, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oprócz opisu przedmiotu zamówienia, określa także projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty.

  7. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
  i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

  8. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  90650000-8 Usługi usuwania azbestu.

  9. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy), wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę
  w pełnym wymiarze co najmniej 5 robotników przeszkolonych do prac mających kontakt z azbestem.

  10. Na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca obowiązany jest przedstawić kopię umów o pracę oraz dokument ZUS (RMUA) dla pracowników, wskazanych w ust. 4. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Winiarskidodano do BIP dnia 30-01-2019 10:27:47